Heli Inkinen | Teologie doktor, universitetslärare.

Lisa Enckell och jag blev tillsammans prästvigda för 30 och ett halvt år sedan. Det var en viktig dag för båda av oss! Därefter fick vi predika, döpa och viga, stifta och dela ut nattvard och begrava. Allt vad prästerna gör!
Efter den viktiga dagen har jag följt Lisas liv, ibland litet närmare och ibland från ett längre håll. Äntligen är det dags att välja Lisa till biskop i Borgå stift. Tyvärr kan jag inte rösta men jag rekommenderar att de röstberättigade skulle välja en biskop som kan kommunikationen på många sätt, vet vad som händer i samhället och som även känner den stora ekumeniska kyrkan utöver Finlands gränser och känner personligt vad mission och internationell diakoni är.
Lisas erfarenhet som sjukhuspräst, missionär och journalist på flera håll är sådana kompetenser och kunskap som vore enormt viktiga i dagens kyrka och speciellt i Borgå stift. Utöver detta har vi som en medlemskyrka i Lutherska Världsförbundet lovat att främja jämlikhet mellan genus/kön som betyder t.ex. att i ledande positioner i de lutherska kyrkorna borde den s.k. 40/60% regeln utövas. Nu har Borgå stift en möjlighet att sträva efter jämlikhet bland biskoparna i vår Evangelisk-lutherska kyrka i Finland.